Czym skutkuje wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej i jednoosobowej firmy? Bankructwo osoby fizycznej

Prowadząc firmę jednoosobową możemy znaleźć się w sytuacji niewypłacalności. Wtedy jeśli niewypłacalność przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa i opóźnienie w wykonaniu zobowiązań przekroczy 3 miesiące, trzeba złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu 2 tygodni od daty zaistnienia niewypłacalności. W procesie o uznanie niewypłacalności zabezpiecza się cały majątek przedsiębiorcy, także ten niezwiązany z jej prowadzeniem. Jeśli zostanie ogłoszona upadłość, majątek staje się masą upadłościową i zostaje rozdysponowany na poczet uregulowania należności wobec wszystkich wierzycieli a także kosztów postępowania.

 

Czyli tak naprawdę bankrut zostaje z niczym. Jeśli masa upadłościowa nie wystarczy do spłaty wszystkich wierzycieli, zobowiązany jest do płacenia pozostałego długu w zasądzonych ratach przez 5 lat. Pozostała kwota długu może zostać umorzona. Bankructwo firmy jednoosobowej jest “opłacalne” tylko w przypadku niewielkiego majątku i niedużych roszczeń wierzycieli. Sąd może odmówić prowadzenia postępowania o upadłość jeśli majątek jest niewystarczający, nawet na pokrycie kosztów postępowania, nie mówiąc już o spłacie wierzycieli. Od 2009 roku upadłość może ogłosić także osoba fizyczna. Bankructwo osoby fizycznej może nastąpić z przyczyn od niej niezależnych, takich jak zwolnienie z pracy z przyczyn od niej niezależnych, jak ciężka choroba albo niezawinione rozwiązanie stosunku pracy i niemożność spłaty zobowiązań np. z tytułu zaciągniętych kredytów. Tutaj także zabezpieczana jest masa upadłościowa. W wyjątkowych przypadkach sąd może jednak umorzyć cały dług lub jego część.

 

Author: portal-firma.pl