Prowadzisz firmę? Zdobądź wiedzę na temat leasingu operacyjnego na szkoleniu.

Leasing to udostępnienie podmiotowi rzeczy na określony umową leasingową czas, w zamian za płacone raty, w łącznej wysokości wartości rzeczy, przez cały okres trwania umowy wraz z odsetkami, stanowiącymi wynagrodzenie leasingodawcy. Leasing, według kodeksu cywilnego, który określa warunki zawarcia umowy, może dotyczyć rzeczy mającej charakter materialny i wyodrębnionej z przyrody. Zatem przedmiotem umowy leasingowej nie mogą być zwierzęta w stanie wolnym, ciecze, gazy, energia, dobra intelektualne, dobra osobiste, pieniądze, papiery wartościowe oraz prawa majątkowe.
Leasing operacyjny z kolei różni się od leasingu tym, że możemy nabyć rzecz po zakończeniu umowy leasingowej, przedmiotem tej umowy jest rzecz, będąca dobrem inwestycyjnym. Raty leasingowe stanowią tutaj koszt uzyskania przychodu.

Szkolenia leasingowe dają możliwość przedsiębiorcom poznania przepisów prawa regulującego umowy leasingowe, poznania warunków uznania leasingu za leasing operacyjny, momentu rozliczenia podatku VAT w leasingu operacyjnym oraz wielu innych sytuacji związanych z umową leasingową. Szkolenia pozwolą posiąść wiedzę także na temat sytuacji zerwania umowy i zasad uiszczania zaległych rat z tytułu umowy. W ten sposób przedsiębiorca posiądzie kompleksową wiedzę na temat umów i nie będzie musiał się martwić, że leasingodawca go oszuka. Nie będzie miał także problemów z rozliczeniem księgowym umowy leasingowej.

 

Author: portal-firma.pl