Rynek kapitałowy, to dwa segmenty

Podział rynku kapitałowego, to dwa segmenty kluczowe. Rynek pieniężny i rynek kapitałowy. Istotą rynku kapitałowego są podmioty gospodarcze pozyskujące kapitał w drodze emitowania instrumentów finansowych, a główne papierów wartościowych.

 

Rynek kapitałowy występuje jako segment rynku finansowego, który jest ciągłym procesem transformacji oszczędności w kapitał. Proces ten odbywa się pomiędzy inwestorami finansowymi, a rzeczowymi przy pomocy instrumentów finansowych. W sposób inny można, to wytłumaczyć, że rynek finansowy dokonuje handlu kapitałem ewentualnym przesunięciem go od inwestorów, którzy mają go nadmiar do tych, którzy maja go w potrzebie. Rynek pieniężny występuje jako część rynku finansowego, którego przedmiotem jest kapitał o terminie zwrotu do jednego roku, tzn. rynek krótkoterminowych instrumentów finansowych, a są, to weksle, czeki, certyfikaty i inne. Lokaty międzybankowe i kredyty krótkoterminowe.

 

I odwrotność – Rynek kapitałowy to część rynku finansowego, na którym przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu dłuższym niż jeden rok, tzn. rynek średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych, a są, to akcje, obligacje oraz kredyty długoterminowe. Polski rynek kapitałowy oparty jest na podstawach równego dostępu do informacji, dematerializacji obrotu oraz centralizacji obrotu. Rynek kapitałowy częstokroć w tradycyjnym rozumieniu utożsamiany jest z rynkiem papierów wartościowych gdzie funkcjonują średnio oraz długookresowe instrumenty finansowe. A do najistotniejszych z nich należą papiery wartościowe, więc rynek ten nazywamy rynkiem papierów wartościowych.

 

Papier wartościowy jest dokumentem potwierdzający i gwarantujący prawa majątkowe, utrwalony w takim brzmieniu i w taki sposób, że może stanowić samodzielny przedmiot obrotu publicznego. Papiery wartościowe są więc pisemnymi dokumentami, stanowiącymi dowód lokaty majątkowej określając jednocześnie jej właściciela. Mogą potwierdzać wierzytelności (pożyczki publiczne, obligacje) lub współwłasność (akcje, udziały, certyfikaty).

 

Author: portal-firma.pl